แนะนำหน่วยงาน


ศูนย์ประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

ปรัชญา / ค่านิยม / อุดมการณ์ร่วม
 • ดูแลประชาชนให้มีหลักประกันสุขภาพ
 • พิทักษ์สิทธิประโยชน์ที่ประชาชนพึงได้
 • รักษาสิทธิสุดท้าย คือ สิทธิความเป็นมนุษย์
ขอบเขตการให้บริการ
 • เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์
 • วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เปิดบริการเวลา 08.00-12.00 น
 • งานบริการและพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
  • ดำเนินการให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ ตามสิทธิที่พึงได้รับ(ขึ้นทะเบียนออกบัตร ประสานงาน ส่งต่อให้ได้รับสิทธิหลักประกัน ส่งมอบบัตรประกันสุขภาพ)
  • พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้มีหลักประกันฯ ให้ได้รับบริการตามสิทธิ
  • จัดบริการแก่ผู้มีหลักประกันสุขภาพ ให้เข้าถึงอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
  • ให้คำปรึกษา รับเรื่องราวร้องทุกข์ รวมทั้งแก้ไขปัญหาของผู้รับบริการ
  • ดำเนินการตรวจสอบรับรองสิทธิ และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้มีหลักประกันสุขภาพ
  • ประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานประจำเดือน/ปี
  • เป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารด้านงานศูนย์ประกันสุขภาพ
  • ให้ความรู้ ประกาศ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานหลักประกันสุขภาพ
 • งานประกันสังคม
 • งานบริการผู้ประสบภัยจากรถ
 • งานขึ้นทะเบียนบัตรแรงงานต่างด้าว
 • งานขึ้นทะเบียนสิทธิเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง
  • งานบริการสังคม
   • บริการสังคมในภาวะฉุกเฉินและวิกฤต
   • บริการพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง
   • บริการสังคมในเหตุการณ์ฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ/อุบัติภัย
    • บริการเฝ้าระวังสังคม
     • เฝ้าระวังทางสังคมในโรงพยาบาล
     • เฝ้าระวังทางสังคมในศูนย์สุขภาพชุมชนและเครือข่าย
     • บริการผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
     • บริการสังคมในกลุ่มเด็กแรกเกิด – 14 ปี
     • บริการสังคมในกลุ่มผู้สูงอายุ
     • บริการสังคมในกลุ่มผู้พิการ
     • บริการสังคมในกลุ่มผู้ยากไร้
     • บริการสังคมในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง
    • บริการผู้มีปัญหาทางสังคม
     • บริการสังคมผู้มีปัญหาครอบครัว
     • บริการสังคมผู้มีปัญหาเศรษฐกิจ
     • บริการสังคมผู้ติดเชื้อเอดส์ / ผู้ป่วยเอดส์
     • บริการสังคมหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
     • บริการสังคมผู้ถูกทอดทิ้ง
     • บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่เป็นนโยบายสำคัญหรือเป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่
     • บริการสังคมผู้ติดสารเสพติด
     • บริการสังคมกลุ่มชนต่างชาติ / แรงงานต่างด้าว
  สถานที่ตั้ง
   • ศูนย์ประกันสุขภาพ ห้องเบอร์ 9 อาคารผู้ป่วยนอก
   ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
   1. ติดต่อด้วยตนเอง ศูนย์ประกันสุขภาพ ห้องเบอร์ 9 อาคารผู้ป่วยนอก 
   2. โทรศัพท์ 042-891276 ต่อ 555 มือถือ 086-2216271, 081-2632232, 089-9273203
   3. โทรสาร 042-892379
   4. email : dansaihospital@gmail.com
   5. เวปบอร์ด www.dansaihospital.com 
   6. แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านเวปบล๊อค http://dansai-hac.blogspot.com/p/contact-us.html
   7. จดหมาย
   8. ตู้รับฟังความคิดเห็น
   9. ทีมเยี่ยมบ้าน
   10. หน่วยงานต่างๆ
   11. ศูนย์หลักประกันสุขภาพภาคประชาชน
   12. ตัวแทนชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข